Blankų leidykla

Sąlygos ir nuostatos

Bendrosios nuostatos  

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „www.blankuleidykla.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis bei sutikti su jomis (pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis“ ).

Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, pirkimo – pardavimo sandoris yra negalimas internetinėje parduotuvėje „www.blankuleidykla.lt“.

UAB Blankų leidykla yra tiesioginis visų prekių, parduodamų „www.blankuleidykla.lt“ internetinėje parduotuvėje Pardavėjas.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo „www.blankuledykla.lt“ internetinėje parduotuvėje metu ir, norėdami apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis Taisyklėmis.

Internetinė parduotuvė „www.blankuleidykla.lt“ vykdo prekybą Lietuvoje.


Pirkti „www.blankuleidykla.lt“ internetinėje parduotuvėje turi teisę: 

Veiksnūs fiziniai asmenys;

Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

Taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai.

Juridiniai asmenys;

Pirkėjas, sutikdamas su „www.blankuleidykla.lt“ Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes „www.blankuleidykla.lt“ internetinėje parduotuvėje.


Asmens duomenų apsauga 

Registruojantis „www.blankuleidykla.lt“ internetinėje parduotuvėje Pirkėjai privalo pateikti teisingą informaciją bei būtinai užpildyti papildomą informaciją pažymėtą žvaigždutėmis. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.

Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje „www.blankuleidykla.lt“, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Asmens duomenys neatskleidžiami jokioms trečioms šalims (išskyrus LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu buvo įvykdyta nusikalstama veika, susijusi su konkrečiu Pirkėju, ir tie duomenys reikalingi teisėsaugos pareigūnams).


Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.

Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „www.blankuleidykla.lt“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.


Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „www.blankuleidykla.lt“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „www.blankuleidykla.lt“ internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.

Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.


Taisyklių numatyta pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo teise Pirkėjas gali pasinaudoti:

  1. a) Pirkėjo pageidavimu be jokios svarbios priežasties arba netikus prekės dydžiui, spalvai ir pan., tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama (nenuplėštos originalios etiketės bei žymėjimai).
  2. b) Jeigu prekė(-ės) buvo brokuotos ar sugadintos transportuojant jas iki Pirkėjo.


Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas, naudodamasis „www.blankuleidykla.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų.

Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą internetinėje parduotuvėje „blankuleidykla.lt“.


Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Bet kokie bandymai pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui yra tiriami ir, esant reikalui, perduodami teisėsaugos institucijoms.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve „www.blankuleidykla.lt“ teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstama veika, susijusi su Pirkėju, ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.

Pardavėjas, dėl tam tikrų aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.


Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

El. prekių kataloge nurodytos mažmeninės kainos eurais su PVM.

Privatūs asmenys prekes apmoka prisijungę prie elektroninės bankininkystės sistemos.

Prekių pristatymas

Prekės pristatomos Lietuvos teritorijoje, į miestus:

  1. Pirmadienis    – Vilnius;
  2. Antradienis     – Vilnius, Kaunas, Alytus;
  3. Trečiadienis    – Vilnius, Pannevėžys, Šiauliai;
  4. Ketvirtadienis – Vilnius, Telšiai, Klaipėda;
  5. Penktadienis   – Vilnius.

Pirkėjas užsakymo vykdymo metu pats pasirenka jam priimtiniausią pristatymo būdą, nuo kurio priklauso pristatymo kaina bei laikas.

Užsakytos prekės pristatomos per 1-3 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo.

Prekių pristatymas nemokamas, jei užsakyta ne mažiau kaip už 60 € su PVM, arba užsakytas prekes atsiimate patys mūsų parduotuvėse, kuriu adresai nurodyti skiltyje KONTAKTAI. Jei užsakytų prekių suma mažesnė nei 60 € su PVM, taikomas papildomas pristatymo mokestis 5 € su PVM.

Pirkėjas užsakydamas prekes įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Pirkėjas supranta ir sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo rekomendacinių terminų pažeidimą, taip pat jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties (jeigu prekė nėra brokuota ar sugadinta transportavimo metu), jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.


Prekių kokybės garantija

Kiekvienos „www.blankuleidykla.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

Visoms prekėms suteikiama garantija tokios trukmės, kokią suteikia gamintojai.

Pirkėjas supranta, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realų prekių dydį, formas ir spalvas dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

Prekės kokybės garantiją nustato prekės Pardavėjas pagal gamintojo įsipareigojimus ir bendruosius teisės aktus.


Prekių grąžinimas – pirkėjo teisė 

Jeigu prekė Pirkėjui nepatiko, jis gali ją pakeisti kita per 14 dienų nuo pirkimo datos.

Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui kokybiškas, neišpakuotas, nepakitusios prekinės išvaizdos ir nepakitusių savybių, nepasibaigusio ar besibaigiančio galiojimo Prekes. Kartu turi būti pateikiami visi prekės pirkimo dokumentai.

Nepriimamos ir nekeičiamos prekės, kurių panaudojimo ir/ar sunaudojimo kiekio neįmanoma nustatyti (pvz.: tušinukai, klijai, rašalas, oro gaivikliai ir kt.).

Nekeičiamos ir negrąžinamos kokybiškos prekės, atvežtos ir parduotos pagal specialius užsakymus.
Jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pirkėjas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų per 5 (penkias) dienas nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos.

Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje, esančioje „www.blankuleidykla.lt“ internetinėje parduotuvėje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „www.blankuleidykla.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.


Apsikeitimas informacija

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.


Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis „www.blankuleidykla.lt“ internetinės parduotuvės paslaugomis.